Lidmaatschap
Het "Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg VZW", opgericht in 1959, wil een forum zijn voor de organisaties en hun medewerkers, beleidspersonen en belangstellenden in de voorzieningen voor jongeren, zowel in de jeugdzorg, bijzondere jeugdbijstand en jeugdbescherming als in het welzijnswerk, het jeugdwerk, het onderwijs en de ruime setting van het werken met jeugdigen. De voornaamste doelstelling is, mensen uit verschillende diensten in alle openheid met elkaar in contact te brengen en hen de gelegenheid te bieden om van gedachten te wisselen rond thema's uit de jeugdzorg.

Het contactcomité organiseert daartoe debatlunches in Brussel, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen en een jaarlijkse studiedag.

Mogelijk nam u reeds aan deze debatlunches of studiedagen deel. U kunt ook lid worden van het contactcomité. Bij individueel lidmaatschap kunt u aan een verminderde inschrijvingsprijs deelnemen aan de studiedag en bij een institutioneel lidmaatschap 5 personen aan een verminderde inschrijvingsprijs laten deelnemen. Het lidgeld bedraagt € 12,50 per werkingsjaar voor individuele leden en € 50,00 voor organisaties.

Indien U lid wenst te worden, mogen wij U dan vragen het lidgeld over te maken zodat u kan opgenomen worden in ledenlijst. Lid worden kan door storting op rekeningnummer BE39 0012 1608 1219, BIC/Swift Code: GEBABEBB op naam van Contactcomité, Benedictijnenstraat 15, 8310 Assebroek; met als mededeling 'lidgeld 2016 + naam organisatie of persoon'. Facturen worden op vraag gemaakt voor een minimumbedrag van € 50,00. Mogen wij U ook vragen om de recentste gegevens van uw organisatie door te mailen naar info@contactcomite.be (naam, contactpersoon, adres, telefoon, e-mail, datum storting lidgeld).

Voor meer informatie over het contactcomité kunt u contact opnemen met het secretariaat: info@contactcomite.be